Thư mục này dùng để giáo viên tạo các khóa học chấm điểm