Thư mục này dùng để giáo viên tạo các khóa học chấm điểm

This course focuses on 4 main grammar points:

1. THE SENTENCE and SENTENCE PATTERNS

2. MODALS

3. PASSIVE VOICE & CAUSATIVE

4. MOODS and REPORTED SPEECH 

       big grin KHÓA HỌC GIÚP BẠN CÓ THÊM NHỮNG KIẾN THỨC BỔ ÍCH VỀ VĂN HÓA NGÀY TẾT CỦA         NGƯỜI HÀN QUỐC 

  • Trang phục ngày tết
  • Văn hóa ẩm thực ngày Tết
  • Các nghi lễ ngày Tết
  • Trò chơi dân gian truyền thống thú vịTẾT NGUYÊN ĐÁN

big grin KHÓA HỌC GIÚP BẠN CÓ THÊM NHỮNG KIẾN THỨC BỔ ÍCH VỀ VĂN HÓA NGÀY TẾT CỦA NGƯỜI HÀN QUỐC 

  • Trang phục ngày tết
  • Văn hóa ẩm thực ngày Tết
  • Các nghi lễ ngày Tết
  • Trò chơi dân gian truyền thống thú vịTẾT NGUYÊN ĐÁN