Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng:

1. Nhận định được tình trạng sức khỏe NB gãy xương

2. Xác định được các vấn đề chăm sóc thường gặp và đưa ra mục tiêu  chăm sóc tương ứng

3. Hoạch định được các hành động chăm sóc NB gãy xương