Trang bị kỹ năng nghe nói cho sinh viên. Học phần gồm 45 tiết lý thuyết và 15 tiết thực hành.
Đánh giá kết quả học tập thông qua nhiều cột điểm như: điểm quá trình, điểm điểm danh, điểm bài tập, điểm cuối kỳ.