Văn hóa bản địa các dân tộc Tây Nguyên là một bộ môn học về các văn hóa tộc người trong khu vực này, trong bộ môn sẽ cung cấp cho người học những đặc điểm về nhân học, văn hóa (hôn nhân, gia đình, thể chế, tín ngưỡng, hình thức canh tác, sinh hoạt lao động..). đây là môn học giúp nhận dạng các đặc điểm, cũng như bản sắc văn hóa riêng biệt trong cộng đồng người Tây Nguyên, giúp người học hiểu và nhận thức được những nét đặc sắc cốt lõi của các tộc người bản địa nơi đây.

khóa học yêu cầu người học tham gia đầy đủ, trong quá trình học đi điền giã, tham gia quan sát thực thế các văn hóa của người Tây nguyên còn tồn tại (có) trong địa phương.