Học phần giới thiệu và cung cấp cho sinh viên 4 khối kiến thức cơ bản về quản lý môi trường. Trong đó, (i) khối kiến thức tổng quan sẽ giới thiệu tổng quan về quản lý môi trường bao gồm: mục tiêu, nội dung và cách tiếp cận trong quản lý môi trường. (ii) Khối kiến thức về các công cụ sẽ cung cấp cho sinh viên các công cụ chính được sử dụng trong quản lý môi trường, bao gồm: công cụ pháp lý, công cụ kinh tế, công cụ kỹ thuật và các công cụ khác. (iii) Khối kiến thức vận dụng công cụ để quản lý chất lượng các thành phần môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên, bao gồm: các khái niệm liên quan, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung và phương pháp kiểm soát chất lượng các thành phần môi trường và quản lý sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý. (iv) Khối kiến thức tổng quan về hệ thống quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường và xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường.