- Chương trình môn học gồm 12 chương là protein, lipid, nucleic acid, enzym, vitamin và hormon, nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về đặc tính hóa lý, cấu tạo hóa học, cấu trúc phân tử, các phản ứng xúc tác sinh học của các sinh chất. Với những hiểu biết cơ bản này sinh viên có thể nắm rõ được cơ chế của các quá trình chuyển hóa của các sinh chất trong cơ thể thông qua các quá trình trao đổi chất và trao đổi năng lượng ở mức độ tế bào. Qua đó sinh viên sẽ hiểu hơn về vai trò và bản chất của các sinh chất và có thể điều khiển được một số quá trình sinh học nhằm phục vụ cho sự sống.

-  Phần thực hành giúp sinh viên sử dụng được các thiết bị trong phân tích một số chỉ tiêu hóa sinh; làm quen với thao tác trong phòng thí nghiệm để quá trình thực hành an toàn, thu được kết quả chính xác.