- Học phần trình bày cách xác định chữ số có nghĩa trong số đo trực tiếp và số đo gián tiếp; đặc điểm của các hàm phân bố quan trọng trong thực nghiệm hóa học; các chuẩn thống kê; các phép phân tích thống kê và định luật lan truyền sai số cho các phép đo lường.

- Hướng dẫn sinh viên thực hành xử lý số liệu thực nghiệm hóa học trên một số phần mềm liên quan