sinh trưởng và phát triển thực vậtMục tiêu môn học
•Kiến thức:
1)Hiểu biết về sự sinh trưởng và phát triển của thực vật
2)Cơ chế điều chỉnh quá trình phát triển bằng hormone
3)Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển
4)Điều khiển sự sinh trưởng và phát triển có lợi theo nhu cầu của con người
•Kỹ năng:
1)Phân biệt và giải thích một số hiện tượng liên quan đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật

2)  Ứng dụng những kiến thức được học vào thực tế