Học phần cung cấp các khái niệm liên quan đến môi trường, ô nhiễm môi trường, các thành phần và dịch vụ mà môi trường cung cấp cho sự phát triển của con người; khái niệm phát triển bền vững, các chỉ số phát triển kinh tế và xã hội. Giới thiệu và phân tích các vấn đề môi trường đang diễn ra hiện nay tại Việt Nam và trên Thế giới. Giới thiệu các mô hình phát triển kinh tế hiện nay và mối quan hệ giữa dân số – tài nguyên – môi trường. Cung cấp dữ liệu, thông tin về những hoạt động của phát triển đã và đang làm suy thoái, cạn kiệt các nguồn tài nguyên và chất lượng môi trường. Giới thiệu một số định hướng, công cụ và chính sách đang được triển khai trên Thế giới và Việt Nam nhằm hạn chế phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên hướng tới phát triển bền vững.