Đại số và Hình học Giải tích 1 dành cho sinh viên năm thứ nhất ngành Toán hay ngành Toán Tin.

Nội dung:

Học phần đề cập đến một số khái niệm và kết quả cơ bản nhất của đại số tuyến tính: số phức, đa thức một biến, hệ phương trình tuyến tính, không gian vector, ánh xạ tuyến tính, định thức.

Ngoài ra, học phần đề cập tới một số áp dụng của đại số tuyến tính vào hình học: vector.

Để học học phần này sinh viên chỉ cần biết chút ít lý thuyết tập hợp và ánh xạ, cùng với một vài lý luận logic toán căn bản (e.g. qui tắc tam đoạn luận, phương pháp phản chứng, phương pháp qui nạp).