Học phần giới thiệu về các quy luật sinh thái cơ bản, ảnh hưởng của các nhân tố vô sinh, nhân tố hữu sinh tới sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật. Giới thiệu quần thể, quần xã, hệ sinh thái và các chu trình sinh địa hóa tự nhiên.