Khóa học cập nhật những thông tin liên quan đến Bộ luật Lao động và cácc văn bản hướng dẫn thi hành luật. Cung cấp cho người kiến thức pháp luật lao động, kỹ năng xử lý tranh chấp trong quan hệ lao động, soạn thảo những HĐLĐ, quy chế liên quan đến quan hệ lao động, chính sách tiền lương, BHXH....