Phần chung của Luật hình sự giới thiệu về những khái niệm cơ bản nhất của Luật hình sự, về tội phạm, yếu tố cấu thành tội phạm cũng như trách nhiệm hình sự...

làm nền tảng để nghiên cứu chuyên sâu về Luật hình sự