Tên học phần: Tiếng Hàn nhập môn 1

Số tiết: 60 tiết 

Thời gian: 27/3/2018 ~ 27/6/2018 

Khối lượng bài: 8 bài đầu của sách tổng hợp 1 

Mô tả: Khi kết thúc 1 bài, sinh viên sẽ có thời gian 1 tuần để làm và nộp bài tập, kể từ buổi cuối cùng của bài. Bài tập này sẽ được tính vào điểm quá trình.

Ngoài ra trong khóa học còn có file sách, file mp3 của sách, file sách bài tập, sách ngữ pháp....