Mục tiêu môn học: Cung cấp cho sinh viên những kiến hức đại cương tổng quan về ngành du lịch. các khái niện, đặc điểm về du lịch, khách du lịch, các thành phần cấu hình nên hoạt đông du lịch. tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch....

Sinh viên học xong sẽ nắm rõ về nhành, vận dụng các kiến thức vào thực tế khi ra trường. Có thế làm việc tại các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, các công ty lữ hành...