Số tín chỉ: 3 (2 lý thuyết - 1 thực hành)

Môn học: Bắt buộc

Mục đích môn học: 

- Cung cấp những tiền đề cơ bản về hoá sinh học, di truyền của Công nghệ Vi sinh.

- Giúp sinh viên nắm vững các nguyên tắc cơ bản trong nuôi cấy vi sinh vật trong công nghiệp.

- Cung cấp một số quy trình công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất một số sản phẩm.

Hình thức đánh giá:

- Tham gia thảo luận trong diễn đàn môn học (có ít nhất 20 trap đổi có ý nghĩa liên quan đến môn học): 20%

- Tham gia các hoạt động khác (khảo sát, phản hồi, chia sẻ tài nguyên có giá trị):10%

- Thi trắc nghiệm cuối mỗi chương: 20%

- Tham gia thực hành: 10%

Chú ý: Sinh viên tham gia đầy đủ các bài thực hành, nộp bài báo cáo và tham gia các bài kiểm tra cuối chương mới được tham gia thi kết thúc môn.