1. Tên học phần: Công nghệ tế bào thực vật

  - Mã số học phần: PCT 331

  - Số tín chỉ: 03

  - Tính chất của học phần: Bắt buộc

  - Học phần thay thế, tương đương: Nuôi cấy mô tế bào thực vật

  - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Công nghệ sinh học

2. Phân bổ thời gian học tập:

     - Số tiết học lý thuyết trên lớp:             24 tiết       

- Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 06 tiết

- Số tiết thí nghiệm, thực hành:             15 tiết

- Số tiết sinh viên tự học:                      0 tiết

3. Đánh giá học phần

     - Điểm chuyên cần:                 trọng số 0,2

     - Điểm kiểm tra giữa kỳ:         trọng số 0,3

     - Điểm thi kết thúc học phần:  trọng số 0,5

4. Điều kiện học

- Học phần học trước:Sinh lý thực vật

- Học phần song hành: Nuôi cấy mô tế bào động vật

5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần:

5.1. Kiến thức:

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng nuôi cấy mô tế bào thực vật từ đó giúp sinh viên nắm được quy trình nhân nhanh giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật để phục vụ cho sản xuất cây giống. Từ đó giúp cho sinh viên nhận thức được giá trị và tầm quan trọng của môn học.

5.2. Kỹ năng:

Sau  khi học song học phần công nghệ tế bào thực vật sinh viên có thể tự chuẩn bị môi trường nuôi cấy, biết vô trùng dụng cụ, thành thạo trong việc lấy mẫu và khử trùng mẫu cấy, nuôi cấy thành công 1- 2 đối tượng cây trồng.