Sau khi kết thúc khóa hc, sinh viên có kh năng: 
1.Biết qun lý danh mc tài liu tham kho. 
2.Biết to danh mc tài liu tham kho. 
3.Áp dng được phn mm Endnote giúp tđộng hóa vic trích dn và lp danh mc tài liu tham kho.