Kiến trúc đương đại là một hình thức xây dựng thể hiện các phong cách khác nhau của thiết kế xây dựng xuất phát từ một loạt các ảnh hưởng. Kiến trúc đương đại tách rời khỏi kiến trúc hiện đại của cuối thế kỷ XX bằng cách bao gồm các tính năng thân thiện với môi trường và nắm lấy tất cả các loại sáng tạo. Bên cạnh việc sử dụng các phong cách và ảnh hưởng khác nhau, kiến trúc đương đại sử dụng các công nghệ và vật liệu mới nhất. Một kỹ thuật như vậy là Cấu trúc ống, được sử dụng để thiết kế các tòa nhà công nghệ cao, mạnh hơn và cao hơn hầu hết các tòa nhà khác từ các thế hệ trước. Với sự hỗ trợ của phần mềm thiết kế hiện đại và sử dụng các kỹ thuật như mô phỏng và thiết kế có sự trợ giúp của máy tính, các tòa nhà có thể được xây dựng với độ chính xác và tốc độ cao. Các chương trình thiết kế cho phép mô hình ba chiều của một cấu trúc trước khi nó được xây dựng.
Nghiên cứu kiến trúc đương đại là nền tảng để vận dụng trong thiết kế trong giai thời phù hợp và sáng tạo trong sáng tác kiến trúc