ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1. Thông tin về học phần

     Tên học phần: Tài chính tiền tệ - Monetary Finance                                                                     

     Mã học phần:

     Số tín chỉ: 03

     Đào tạo trình độ: Đại học

     Giảng dạy cho ngành: Tài chính, kế toán, kiểm toán.

     Cho sinh viên năm thứ: Hai hoặc ba

     Học phần tiên quyết: Đã học xong các học phần kinh tế chính trị, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô

Phân bổ tiết giảng của học phần:

ü Nghe giảng lý thuyết

32  

ü Làm bài tập trên lớp

6   

ü Thảo luận

7   

ü Thực hành, thực tập

0 tiết

ü Tự nghiên cứu

100 tiết

2. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp các vấn đề lý luận cơ bản về tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng như: lý luận cơ bản về tài chính, cấu trúc hệ thống tài chính và thị trường tài chính; lý luận cơ bản về tiền tệ và lưu thông tiền tệ; khái quát những nội dung cơ bản của các khâu trong hệ thống tài chính: tài chính nhà nước, tài chính doanh nghiệp, tín dụng và các tổ chức tài chính trung gian, ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế.

3. Nội dung chi tiết học phần

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

     Chủ đề 1. Tiền tệ và các quy luật lưu thông tiền tệ

     Chủ đề 2. Lạm phát và ổn định tiền tệ

     Chủ đề 3. Tài chính và thị trường tài chính

     Chủ đề 4. Ngân sách nhà nước

     Chủ đề 5. Tín dụng – lãi suất

     Chủ đề 6. NHTM và Các định chế tài chính phi ngân hàng

     Chủ đề 7. Ngân hàng trung ương và Chính sách tiền tệ

     Chủ đề 8. Tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế