Giáo trình Hóa lý II gồm hai phần:

 Phần 1: Động hóa học nghiên cứu những vấn đề cơ bản về tốc độ phản ứng, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, nghiên cứu hằng số tốc độ phản ứng của các loại phản ứng có bậc khác nhau, nghiên cứu sự phụ thuộc của hằng số tốc độ vào nhiệt độ và các yếu tố khác, nghiên cứu năng lượng hoạt hóa của phản ứng và cách xác định năng lượng hoạt hóa, nghiên cứu cơ chế phản ứng, nghiên cứu xúc tác. Ngoài những kiến thức cơ bản về lý thuyết, giáo trình còn trang bị cho sinh viên một số bài tập để sinh viên vận dụng.

 Phần 2: Điện hóa học nghiên cứu những vấn đề cơ bản về chất điện giải, độ dẫn điện, về nguyên tố ganvanic, về các loại điện cực, về sự phụ thuộc của sức điện động vào các yếu tố khác nhau như nồng độ, nhiệt độ, bản chất của điện cực, áp suất,…, nghiên cứu về lớp điện kép, về động học của các quá trình điện cực, các loại nguồn điện. Ngoài những kiến thức cơ bản về lý thuyết, giáo trình còn trang bị cho sinh viên một vài ứng dụng của điện hóa học và một số bài tập để sinh viên vận dụng.