Nghề điều dưỡng là nghề cao quý đóng góp vào việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mọi người. Người điều dưỡng viên giỏi ngoài kiến thức chuyên môn cần có các chuẩn mực đạo đức của người điều dưỡng.

Sau khi học xong bài, sinh viên cần đạt được những yêu cầu sau:

Mục tiêu:
1. Trình bày được khái niệm đạo đức điều dưỡng
2. Trình bày được những quan điểm đạo đức ứng dụng trong chăm sóc điều dưỡng
3. Nêu được những phẩm chất về đạo đức
4. Nêu được nghĩa vụ nghề nghiệp của người điều dưỡng.

Qua môn học sinh viên có khả năng nắm được ý nghĩa của ngành Y, những phẩm chất quan trọng của người điều dưỡng.