Khóa học nghiên cứu về Tội Giết Người quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Qua việc đi sâu phân tích các khái niệm, khung hình phạt, lịch sử hình thành pháp luật đối với loại tội phạm này, từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tội phạm giết người.