SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC