Môn học gồm hai phần nội dung chính:      

+ Phần 1 – Hình thái, giải phẫu thực vật: gồm các nội dung liên quan đến cấu trúc của tế bào thực vật, các khái niệm về mô, cấu tạo và phân loại các mô thực vật làm cơ sở cho sinh viên học giải phẫu các cơ quan thực vật như rễ, thân, lá cũng như phục vụ cho công tác kiểm nghiệm dược liệu sau này.

+ Phần 2 – Phân loại thực vật: trình bày các đặc điểm đặc trưng ở bậc ngành, lớp, phân lớp, bộ, đặc biệt ở bậc họ. Ngoài phần mô tả đặc điểm và các hình ảnh minh họa, sách còn đề cập đến số chi, số loài hiện có tại Việt Nam, tên và công dụng của một số dược liệu trong họ giúp sinh viên có thể liên hệ cây thuốc thực tế để nhận biết đặc điểm của họ và biết được vị trí phân loại của các cây thuốc chủ yếu.