Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản vể tỉ giá hối đoái và chính sách tỉ giá, các phương tiện thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế, nghiệp vụ tài trợ ngoại thương và hhoạt động bảo lãnh của ngân hàng liên quan hoạt động xuất nhập khẩu