học phần này bao gồm 228 tiết với nhằm giúp cho các em sinh viên nước ngoài học tập và rèn luyện tiếng Việt theo 4 kỹ năng cơ bản: nghe, nói, đọc viết. Vì học phần này là tiếng Việt 4, các bạn sinh viên ít nhiều đã có nền tảng kiến thức về tiếng Việt vì thế giảng viên định hướng cho sinh viên ôn luyện và mở rộng thêm kiến thức để từ đó nâng cao trình độ cho các em.