Thông tin về môn học:

1. Trình độ (dành cho sinh viên năm 2 khoa Giáo dục)

2. Phân bổ thời gian: 45 tiết

3. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên có kiến thức cơ bản về Tâm lý học đại cương và Triết học

4. Nội dung môn học: Môn học cung cấp cho sinh viên những tri thức khoa học và các khái niệm cơ bản của Giáo dục học; vai trò của giáo dục đối với sự phát triển con người và xã hội; những vấn đề lý luận về triết lý, nguyên lý giáo dục, mục tiêu giáo dục; quan điểm, chiến lược phát triển giáo dục và việc tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

5. Mục tiêu của môn học: Sinh viên được trang bị những kiến thức khoa học có liên quan đến giáo dục và giáo dục học; các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển con người, hệ thống giáo dục quốc dân; triết lý, mục tiêu, chiến lược giáo dục đồng thời rèn luyện cho người học kỹ năng phân tích, tổng hợp và nhận định mang tính khoa học những vấn đề thực tế giáo dục nói chung. Bên cạnh đó qua môn học này sinh viên cũng được hình thành thái độ và niềm tin chân chính vào vai trò của giáo dục đối với sự phát triển con người