Khóa học giới thiệu cho học viên biết các khái niệm căn bản về Hệ điều hành, word, excel...