Học phần giới thiệu các kiến thức căn bản trong quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại. Trong đó, phần quản lý chất thải rắn cung cấp những kiến thức tổng quan về chất thải rắn, công cụ pháp lý và chiến lược quản lý chất thải rắn, hệ thống thu gom, trung chuyển, vận chuyển chất thải rắn, thu hồi và tái chế chất thải rắn, tiêu huỷ và chôn lấp chất thải rắn. Phần quản lý chất thải nguy hại cung cấp những thông tin tổng quan về chất thải nguy hại và hệ thống quản lý chất thải nguy hại.