Học phần giới thiệu một số lý thuyết dịch thuật cần thiết cho việc thực hành dịch như: Các kỹ thuật dịch, các bước dịch câu căn bản, các lỗi phổ biến trong dịch câu từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Bên cạnh đó học phần này cung cấp các bài tập dịch từ cụm từ, câu, đoạn văn ngắn thuộc 2 thể loại văn bản: mô tả và kể chuyện ở trình độ trung cấp để sinh viên từng bước làm quen với các vấn đề cơ bản của dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Học phần cũng giới thiệu một số văn bản tương tự cùng các hướng dẫn cần thiết để người học trao đổi luyện dịch. Đây là môn học đặc thù nên giảng viên cần chọn thêm những văn bản cùng loại, cùng yêu cầu để giảng dạy thêm.