Môn học sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức khoa học về khí tượng, khí hậu, thủy văn và địa chất; những khái niệm cơ bản này sẽ là cơ sở cho người học có khả năng nhận biết, ứng dụng vào từng môn học tiếp theo có sử dụng các kiến thức này như các kiến thức về khí tượng, thủy văn, thủy lực, mô hình, dòng chảy.